Informace společnosti Human Garden s.r.o. o zpracování osobních údajů uchazečů o pracovní pozice

Dovolte, abychom Vás informovali o způsobu a formě dodržování povinností společnosti Human Garden, s.r.o., vyplývajících z platné právní úpravy zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a především z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti k 25. květnu 2018.

1. Jaké údaje zpracováváme?

Ve vašem případě zpracovává společnost Human Garden s.r.o. IČ: 24272558, se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, 110 00 („Human Garden“, či „my“):

Údaje uvedené v zaslaném životopise a motivačním dopise:

 • Jméno a příjmení
 • Titul(y)
 • Adresa bydliště
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Údaje o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, jazykových, technických, či jiných znalostech a dovednostech, vč. certifikátů, licencí a jiných potvrzení
 • Údaje o kariérním postupu, dosavadních zaměstnavatelích, či jinak spolupracujících subjektech, vč. časového období spolupráce s nimi
 • Údaje o kontaktech na osoby, které mohou o uchazeči poskytnout reference (vč. údajů získaných Human Garden při ověření takových referencí)
 • Případné další údaje, které konkrétní uchazeči uvedli ve svém CV a motivačním dopise
 • Údaje o pozici, o kterou uchazeč projevil zájem, vč. preferovaného termínu nástupu

A u uchazečů, kteří uspěli v prvním kole výběru, též:

 • Údaje o postupu do užšího výběru
 • Údaje z osobní schůzky s uchazečem, vč. hodnocení této schůzky
 • Údaje o finálním rozhodnutí klienta ohledně navázání spolupráce s uchazečem, vč. důvodů negativního rozhodnutí, resp. v případě pozitivního rozhodnutí vč. údaje o sjednané mzdě, či jiné odměně.

Jiné Vaše osobní údaje nezpracováváme.

2. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

 1. Údaje obsažené v zaslaném životopise a motivačním dopise zpracováváme na základě právního vztahu mezi Vámi a Human Garden vyplývajícího z Vašeho zájmu o konkrétní pracovní pozici, či pozice. Účelem takového zpracování je zajištění výběru uchazečů o konkrétní pozici, o jejíž obsazení nás požádal náš klient.
 2. Vaše údaje zpracováváme po dobu výběrového řízení týkajícího se konkrétní pozice a u uchazečů, kteří postoupili do užšího výběru, následně po dobu trvání zkušební doby sjednané pro danou pozici v délce maximálně 6 měsíců po obsazení této pozice. Po uplynutí této doby Vaše údaje v elektronické i papírové formě vymažeme, či jinak zlikvidujeme.
 3. U uchazečů, kteří k tomu poskytli souhlas, zpracováváme dále veškeré údaje uvedené v životopise a v motivačním dopise. V takovém případě údaje zpracováváme po dobu uvedenou v souhlasu, zpravidla 3 roky, a to výhradně za účelem nabídky dalších vhodných pracovních pozic obsazovaných v budoucnu našimi klienty.

3. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

 1. Vaše osobní údaje obecně nezpřístupňujeme žádným dalším subjektům, tedy ani našim klientům, kteří s naší podporou obsazují konkrétní pracovní pozice, veškeré výjimky jsou dále uvedeny v tomto textu. Údaje uchazečů, kteří uspěli v prvním kole výběru a postoupili do užšího výběru, předáváme našemu klientovi, který s naší podporou obsazuje konkrétní pozici, to však vždy až po předchozím souhlasu uchazeče s takovýmto předáním údajů.
 2. Vaše osobní údaje můžeme také předávat smluvním partnerům zajišťujícím pro nás podpůrné činnosti – rozesílání zásilek, vedení databáze obsazovaných pozic, agendy vyhodnocování uchazečů apod., a to pouze pro účel zajištění těchto činností pro Human Garden.

Tyto třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, předáváme jim pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel, a to pouze údaje těch uchazečů, kterých se konkrétní podpůrná činnost týká. Se zpracovateli máme uzavřeny písemné smlouvy zajišťující ochranu Vašich osobních údajů dle požadavků platné právní úpravy.

Zpracovatele osobních údajů zajišťující výše uvedené činnosti pečlivě vybíráme, také je průběžně měníme a doplňujeme. Vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni Vám k Vašemu písemnému, či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů, u nichž připadá v úvahu předání Vašich výše uvedených údajů.

4. Vaše práva dle platné právní úpravy

Rádi bychom Vás též informovali, že dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:

 • Právo přístupu k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracováváme.
 • Právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné.
 • V případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by Vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací Vašich osobních údajů).
 • Právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování.
 • Právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou.
 • V případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte právo odvolat souhlas.
 • Máte též právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytli a které zpracováváme na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smluvního vztahu. V případě, kdy byste měli zájem předat tyto údaje jinému správci, Vám umožníme získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému správci.
 • Kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 • Právo přístupu k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracováváme.
 • Právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné.
 • V případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by Vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací Vašich osobních údajů).
 • Právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování.
 • Právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou.
 • V případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte právo odvolat souhlas.
 • Máte též právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytli a které zpracováváme na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smluvního vztahu. V případě, kdy byste měli zájem předat tyto údaje jinému správci, Vám umožníme získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému správci.
 • Kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: Human Garden, s.r.o., Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1 – Nové Město, na e-mailu info@humangarden.com, či na telefonním čísle +420 730 166 166.