Všeobecné obchodní podmínky účasti v programech

1. Úvodní ustanovení

1.1 Toto jsou všeobecné obchodní podmínky společnosti HUMAN GARDEN, s.r.o., se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, PSČ 11000, IČ 24272558 (dále jen Human Garden). Společnost HUMAN GARDEN s.r.o. poskytuje služby oblasti konzultační činnosti a poradenství, a zajišťuje školení, tréninky, kurzy či workshopy v oblasti vzdělávání dospělých.

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi HUMAN GARDEN a účastníky kurzů a jakýchkoli dalších programů pořádaných společností HUMAN GARDEN (dále jen „účastníci“ nebo „účastník“).

2. Přihlášení do kurzu a uzavření smlouvy

2.1 Objednání účasti v konkrétním kurzu se provádí na základě vyplněné online přihlášky, kterou účastník vyplní elektronickým formulářem na webových stránkách www.humangarden.com. V okamžiku, kdy Human Garden účastníkovi potvrdí (písemně či e-mailem) převzetí řádně vyplněné přihlášky a potvrdí mu místo ve vybraném kurzeu, dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Human Garden a účastníkem.

2.2 Nabídka kurzů Human Garden je uveřejněná na internetových stránkách či v jiných propagačních materiálech a serverech není závazným návrhem na uzavření smlouvy; tím je až řádně vyplněná online přihláška účastníka.

2.3 Odesláním přihlášky a potvrzením obchodních podmínek na webových stránkách účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

3. Obecná pravidla konání kurzů

3.1 Rozsah nabídky kurzů, jednotlivých lekcí či dalších akcí, včetně jejich ceny, je dán aktuální nabídkou společnosti Human Garden platnou v době objednání služby.

4. Kurzy Human Garden

4.1 Společnost Human Garden rezervuje účastníkovi účast ve vybraném konkrétním kurzu po dobu 14 dnů od vystavení faktury – dokladu k úhradě kurzu. Neuhradí-li účastník v této době cenu kurzu, rezervace účasti v kurzu jakož i smlouva o poskytování služeb mezi společností Human Garden a účastníkem automaticky zanikne.

4.2 V případě onemocnění či jiné absence lektora může společnost Human Garden nahradit takovéhoto lektora jiným lektorem se stejnou či obdobnou kvalifikací. V případě, že se před zahájením určité lekce kurzu nepodaří zajistit jiného lektora, je možné daný kurz zrušit nebo nabídnout účastníkům konání v náhradním termínu.

4.3 Pokud se účastník na kurz nedostaví, zaniká účastníkovi nárok jakékoliv náhrady.

5. Povinnosti účastníka kurzů Human Garden

5.1 Účastník je povinen se při účasti na kurzu řídit pokyny společnosti Human Garden a lektorů či jiných osob poskytujících služby účastníkům na straně společnosti Human Garden.

5.2 Během účasti na kurzech společnosti Lundonia nesmí účastník (a) narušovat řádný běh kurzu, (b) obtěžovat svým chováním ostatní účastníky kurzu; a je povinen dodržovat zásady hygieny a slušného chování.

5.3 V případě individuálních lekcí poradenství, konzultací a koučinku či mentorinku je účastník lekce povinen se lektorovi omluvit nejpozději 12 hodin před konáním lekce. V jiném případě je lekce jako zmeškaná bez omluvy a bude standardně účtována.

6. Cena a platební podmínky

6.1 Cena kurzů je dána společnosti Human Garden platným v době objednání kurzu, pokud není dohodnuta cena odlišná. Konkrétní cena kurzu je vždy uvedena na platebním dokladu každého účastníka zaslaném na emailovou adresu uvedenou v přihlášce kurzu.

6.2 Individuální lekce jsou vždy vyúčtovány na počátku nového měsíce na základě počtu odchozených lekcí v předešlém měsíci, např: výuky za měsíc září jsou vyfakturovány na začátku října.

6.3 V případě předplaceného počtu individuálních lekcí je nutné lekce vyčerpat do doby stanovené společností Human Garden a odsouhlasené účastníkem ještě před zahájením čerpání. Tato lhůta je vždy uvedena na platebním dokladu.

6.4 Cena kurzů je splatná do 14 dnů od vystavení faktury.

6.5 Cena bude uhrazena účastníkem převodem na účet společnosti Human Garden, který má uveden na faktuře, kterou obdrží do svého emailu.

7. Odpovědnost za škodu

7.1 Účastník odpovídá za škodu, kterou způsobí společnosti Human Garden nebo jakékoli třetí osobě v souvislosti se svou účastí na kurzu.

7.2 Společnost Human Garden neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické kondice.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1 Společnost Human Garden je oprávněna okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě, že okolnosti nezávislé na jeho vůli mu znemožňují poskytování služeb v dohodnutém termínu, popř. ani v náhradním termínu. V takovém případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny kurzu, či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li k odstoupení (tj. zrušení celého kurzu) až po zahájení kurzu. Smluvní strany jsou oprávněny se v těchto případech dohodnout na poskytnutí jiné náhradní služby (např. obdobného kurzu v jiném termínu a v odpovídajícím rozsahu výuky).

8.2 Společnost Human Garden je dále oprávněna okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb z důvodu hrubého porušení povinností účastníka plynoucích z těchto všeobecných obchodních podmínek (zejména obsažených v článku 5.2).

8.3 Společnost Human Garden je oprávněna bezodkladně vyloučit z kurzu takového účastníka, který opakovaně či hrubým způsobem porušuje své povinnosti plynoucí z těchto všeobecných obchodních podmínek (zejména povinnosti obsažené v článku 5.2 nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě je daný účastník povinen neprodleně opustit prostory, ve kterých výuka probíhá.

8.4 Účastník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě hrubého porušení povinností společností Human Garden plynoucích z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny kurzu či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li k odstoupení až po zahájení kurzu.

8.5 Účastník má dále právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb ze zdravotních důvodů řádně prokázaných dokladem od příslušného lékaře, které mají charakter závažného dlouhodobého (několikaměsíčního) onemocnění nebo vážného úrazu. V takovém případě je možné účastníkovi kurzu vrátit 70% z celého kurzu, pokud tento stav nastane ještě před zahájením kurzu, případně 70% ze zbývající poměrné částky kurzu. Je však nutné tuto situaci řešit hned ve chvíli, kdy nastane, ne zpětně.

8.6 Účastník má také právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez uvedení důvodu. V takovém případě je však účastník povinen uhradit společnosti Human Garden následující storno poplatky: (a) 50 % z ceny objednaného kurzu, pokud k odstoupení dojde nejpozději 5 dní před zahájením kurzu; (b) 100 % z ceny objednaného kurzu, pokud k odstoupení 4 a méně dní před termínem zahájení kurzu.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. května 2020.

9.2 Společnost Human Garden je oprávněna tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit, přičemž nové znění bude účinné ode dne zveřejnění těchto podmínek na internetových stránkách www.humangarden.com . Pro veškeré účastníky jsou závazné všeobecné obchodní podmínky účinné v den vzniku smlouvy o poskytování služeb týkající se určitého kurzu. Pokud dojde ke změně těchto všeobecných obchodních podmínek po uzavření smlouvy o poskytování služeb, bude o takovéto změně účastník informován písemně emailem a na webových stránkách www.humangarden.com. Pokud nebude účastník se změnami souhlasit, může smlouvu ukončit písemnou výpovědí, kterou doručí podepsanou na emailovou adresu: info@humangarden.com  do 7 dnů ode dne účinnosti této změny, v opačném případě účastník se změnami souhlasí.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

Human Garden s.r.o.
Biskupský dvůr 2095/8
110 00 Praha 1
Email: info@humangarden.com
Telefon: +420 730 166 166