Velká novela zákoníku práce

Víte, co vše bude obsahovat novela zákoníku práce? Připravte se na změny s námi!

S ohledem na změny aktualizováno k 10.1.2017

V průběhu roku 2017 (s výjimkou ustanovení týkajících se dovolené) má nabýt účinnosti rozsáhlá novela zákoníku práce. Jejím cílem je uskutečnit změny, které povedou k větší flexibilitě a zároveň k posílení ochrany postavení zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Novela se dále (dle slov zákonodárce) zaměřuje i na snížení administrativní náročnosti, která je na zaměstnavatele v současné době kladena, a na soulad s praxí a rozhodnutím soudů. V neposlední řadě reaguje na požadavky evropského práva.

Níže shrnujeme oblasti, kterých se novela zásadně dotkne. Všechny změny a novinky Vám rádi pomůžeme implementovat a realizovat ve Vaší společnosti. Připravte se s námi!

Vrcholoví řídící zaměstnanci

Nový pojem, který novela zavádí. Myslí se jím zaměstnanci, kteří jsou na nejvyšším stupni řízení (a ti o stupeň pod nimi). Další podmínkou pro zařazení do této kategorie je určitá minimální výše mzdy. Výhodou je, že tito zaměstnanci si budou sami moci rozvrhovat pracovní dobu. Výjimky se pro ně uplatní i v oblasti odměňování a překážek v práci.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Změny se výrazně dotknou i zaměstnanců pracujících tzv. „na dohody“. Od účinnosti novely se na ně bude vztahovat zaručená mzda, doby odpočinku a nutnost evidence odpracované doby. Do Poslanecké sněmovny se naopak nedostal návrh na uzákonění dovolené pro tyto zaměstnance.

Nová úprava práce z domova a další flexiúvazky

Novela přináší i pevnější ukotvení tzv. práce konané mimo pracoviště zaměstnavatele (praxí nazývané jako home office či práce z domova), včetně jejich konkrétnějších pravidel – zaměstnavatel je tak dle návrhu zákona například povinen hradit náklady, které mu vzniknou při výkonu práce mimo pracoviště, stejně jako i náklady na komunikaci s ním.

Nově je také nutné dbát na to, aby takovému zaměstnanci nebyl odepřen kontakt s ostatními zaměstnanci, a na jeho žádost mu umožnit pravidelně se s ostatními zaměstnanci na pracovišti setkávat.

Dílčí změny přinesla novela i v oblasti pružné pracovní doby a konta pracovní doby. V novele nakonec není upraven původně plánovaný teleworking – tedy práce na dálku.

Změny v úpravě dovolené

Zásadní změny se chystají v oblasti výpočtu dovolené. Dochází k opuštění dovolené za odpracované dny a vznik práva na dovolenou bude nově založen na týdenní pracovní době zaměstnance, od níž se bude odvozovat i délka dovolené (ta se bude nově přepočítávat na hodiny). Dosavadní výpočet dovolené vnímají mnozí jako nespravedlivý, tato změna je tak vcelku kladně přijímána širokou veřejností. Změny nastanou i v oblasti krácení dovolené.

Ochrana před stresem a obtěžováním na pracovišti

I toto je novinka, kterou novela zákoníku práce přináší. Dle ní je zaměstnavatel povinen vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které jim umožňují bezpečný výkon práce, a to včetně předcházení riziku stresu spojeného s prací a riziku násilí a obtěžování na pracovišti.

Novela tak jde i cestou zájmu o duševní zdraví zaměstnance, což je v posledních letech trend téměř všech evropských zemí. Praktický dosah tohoto ustanovení ale ukáže až jeho samotná aplikace.

Další změny, které považujeme z pohledu aplikace práva za zásadní, jsou tyto:

Dosavadní převedení na jinou práci nahrazuje novela smluvní změnou obsahu pracovního poměru. Jednostranné převedení by mělo být možné pouze v případě veřejného zájmu, tedy zájmu přesahující zájmy zaměstnance a zaměstnavatele.

V oblasti hromadného propouštění je novinkou povinnost vypracovat sociální plán. Dochází také k upřesnění a konkretizaci pravidel, za kterých dojde k přechodu práv a povinností.

Zjednodušují se pravidla pro doručování, neboť v současné době je často nemožné zaměstnanci, který nechodí do práce a nepřebírá poštu, doručit jakoukoli písemnost. Novela dále obsahuje i změny v oblasti přeložení, pracovních podmínek zaměstnankyň či pracovních sporů.

Důležité jsou z našeho pohledu i některé terminologické změny, které novela zavádí.

Vzhledem k tomu, že znění novely se v průběhu legislativního procesu ještě může měnit, budeme Vás o všech novinkách informovat prostřednictvím aktualizací článku. V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.

 

Autor: Jana Randová, Junior specialista pracovního práva, Human Garden