Praktické zkušenosti při zaměstnávání odsouzených osob

V rámci své činnosti se Human Garden zabývá mnoha obory. Jedním z nich, jež se v poslední době stále více dostává do povědomí široké veřejnosti a centra zájmu mnoha firem, jsou alternativní způsoby zaměstnávání, konkrétně pak zaměstnávání odsouzených osob.

Jednou ze společností, která se rozhodla využívat práce odsouzených osob, jsou i Svatavské strojírny sídlící v Karlovarském kraji. Přestože společnost nabízí svým zaměstnancům dobré pracovní podmínky a řadu benefitů, potýká se v současné době i ona s nedostatkem pracovní síly a relativně velkou fluktuací, a to hlavně na řemeslnických pozicích. Z tohoto důvodu se v nedávné době management firmy rozhodl tento problém řešit a přijal rozhodnutí začít na dělnické pozice zaměstnávat odsouzené z okolních věznic.

Jak celá spolupráce začala a co všechno to pro společnost obnášelo, se Human Garden zeptala Bc. Milana Ptáčka, vedoucího útvaru služeb Svatavských strojíren.

Co vedlo Svatavské strojírny k rozhodnutí zaměstnávat odsouzené?

Jednoznačně nedostatek pracovních sil v regionu, který jsme se z počátku snažili řešit agenturními zaměstnanci. To se nám po vyhodnocení neukázalo jako optimální řešení. Důvodem, proč spolupráce s agenturními zaměstnanci nefungovala, byla hlavně jazyková bariéra a jejich nízká odbornost – docházelo k situacím, kdy reálně z 20 agenturních zaměstnanců umělo ucházejícím způsobem pracovat 10 z nich, přičemž z těchto deseti zaměstnanců jeden částečně rozuměl česky, zbytek nerozuměl vůbec.

V té době mne napadlo zahájit spolupráci s věznicemi. Zprvu jsem měl určité obavy, ale protože se situace na trhu práce nezlepšovala, naopak spíše zhoršovala, agenturní zaměstnanci si u nás podávali pouze dveře a střídali se dle toho, jak jim končila turistická víza a celkově stav stagnoval, rozhodl jsem se zbavit se všech obav a variantu spolupráce s věznicemi vyzkoušet. Začal jsem si shánět více a více informací, které pro mne byly velice zajímavé, a rozhodl jsem se proto tento nápad prezentovat jednateli společnosti. Oba jsme se následně shodli na tom, že za zkoušku se nic nedá a vše jsme prezentovali na poradě vedení.

Jak byl návrh přijat vedoucími zaměstnanci a zaměstnanci samotnými?

U vedoucích zaměstnanců to bylo celkem jednoduché. Jelikož jsme s nimi otevřeně nasdíleli veškeré informace a zdůraznili jsme výhody, které to naší společnosti může přinést, rozbili jsme drobné obavy. Proto bylo toto rozhodnutí přijato se souhlasem a bez negativních ohlasů. Po pár dnech od zahájení se navíc veškeré zbývající pochybnosti začaly rozplývat. Odsouzení, kteří byli přiřazeni do naší společnosti začali ukazovat, že mají chuť k práci a jsou otevření se učit novým věcem.

A zaměstnanci? První informace dostali v rámci pravidelných porad od svých vedoucích úseků. Následně jsem je osobně seznámil s důvody, které společnost k tomuto kroku vedly, a poučil jsem o tom, jak při práci k odsouzeným přistupovat. Zaměstnanci byli sice postaveni před hotovou věc, ale tím, že dostali veškeré potřebné informace, přijali toto rozhodnutí z velké části bez obav a spíše čekali, jaká bude realita a zda se nová spolupráce osvědčí.

Jaké kroky jste před samotnou realizací spolupráce museli učinit?

Začali jsme schůzkou ve věznici, kde jsme si ujasnili, jaká je naše cílová skupina (tj. jaké obory požadujeme), kolik odsouzených požadujeme do začátku, od kdy budeme odsouzené požadovat, možnost směnového provozu, od kdy do kdy budeme odsouzené vyzvedávat a vracet, a dále co musíme do doby zahájení spolupráce splnit (poučení zaměstnanců + prohlídka pracoviště zástupci věznice) a způsob platby za práci odsouzených.

Poté jsme obdrželi návrh smlouvy, který jsme doplnili. Zařídili jsme si dovoz a odvoz zaměstnanců schválený věznicí, následně přijeli zmiňovaní zástupci věznice k prohlídce pracoviště. Mezitím proběhlo poučení našich stávajících zaměstnanců a doplnění smlouvy. Po schválení finálního znění smlouvy již nic nebránilo jejímu podpisu a rozjetí samotné spolupráce.

První den jsme odsouzené poučili o BOZP a PO a poté dle kvalifikace rozdělili na patřičné úseky. Dále jsme odsouzené informovali, že první týden bude zkušební, a po uplynutí tohoto týdne se na základě jejich odvedené práce a přístupu k práci rozhodneme, se kterými z odsouzených navážeme dlouhodobější spolupráci. Po týdnu pak dostali odsouzení naše čipové karty pro elektronické vedení docházky a svá osobní čísla pro možnost elektronického odvádění své práce. Plnění odsouzených jsme oddělili a slouží spíše pro informaci o tom, kolik práce jsou odsouzení schopni vykonat a který z nich vykonával kterou práci. Zejména to pak slouží k tomu, aby bylo oddělené hodnocení kmenových zaměstnanců za jimi vykonanou práci.

Jak dlouhá doba uplynula od rozhodnutí o navázání spolupráce po zaměstnání prvních odsouzených?

Cca jeden měsíc.

Kolik v současné době zaměstnáváte odsouzených?

V současné době zaměstnáváme čtyři odsouzené osoby.

Jak v praxi celá spolupráce funguje?

Ráno vyzvedneme odsouzené ve věznici a dopravíme do podniku. Odsouzení se rozdělí na své úseky, kde pracují dle pokynů mistrů nebo vedoucích práce, kteří jim i odvádějí vykonanou práci do systému a plánují jejich další práci. Po ukončení směny odvezeme odsouzené zpět do věznice. S věznicí je třeba s dostatečným předstihem (24 hod.) komunikovat o případných přesčasech a pracích o sobotách, nedělích a svátcích. Na konci měsíce vyplníme věznici do tabulky docházku odsouzených a případně doplníme i hodnocení jednotlivých odsouzených, tj. pochvala za skvělé výkony, nespokojenost v případě častých pochybení atd.

Pro výkon práce vybírá odsouzené věznice dle daných kritérií a našich požadavků o kvalifikaci, ovšem u žádného z odsouzených není zaručena odbornost, protože věznice může pracovat jen s informacemi o kvalifikaci, které jim podá sám odsouzený. To je jedno z úskalí, se kterým je třeba počítat. Druhé úskalí je to, že často nedostaneme včas zprávu o tom, že odsouzený není v daný den schopen práce třeba z důvodu soudu, resocializačních kroužků ve věznici, návštěvy lékaře a podobně. I tomuto problému jsme se ale naučili předcházet a vše probíhá dohodou s odsouzenými zaměstnanci, kteří nám sami plánovanou absenci dopředu sdělují. Jejich zařazení do práce se tak dá celkem bez problémů plánovat.

Plánujete v budoucnu rozšířit počty zaměstnaných odsouzených

Ano, plánujeme počet zdvojnásobit, a do budoucna navíc uvažujeme o dvou směnách.

Je něco, co byste chtěl závěrem zmínit?

Snad pouze poděkovat věznici Kynšperk nad Ohří, se kterou v oblasti zaměstnávání odsouzených spolupracujeme.

Společnostem, které o zaměstnávání odsouzených uvažují, bych vzkázal, ať se nebojí to vyzkoušet. Jen bych doporučil si dobře rozmyslet, pro jaké práce odsouzené potřebují a že je nutné také počítat s tím, že odsouzení budou mít nižší kvalifikaci. I když to nemusí být vždy pravidlem.

O společnosti Svatavské strojírny s.r.o.

Společnost sídlí na okraji malé obce s názvem Svatava v Karlovarském kraji nedaleko hranic s Německem. Provádí kompletní zakázkovou výrobu strojírenského charakteru od zajištění materiálu až po konečnou montáž a poskytuje i kooperační služby především v oblasti dělení a ohýbání materiálu, svařování, obrábění a lakování. Vlastní výroba probíhá v rozsáhlém uzavřeném areálu o celkové výměře 20 000 m2. Do výrobního procesu je zapojeno přibližně 100 kvalifikovaných řemeslníků a dalších 65 technicko-hospodářských zaměstnanců. Vlastními silami si Svatavské strojírny zajišťují i projekční, konstrukční a technologickou stránku projektů.

 

Autor rozhovoru: Mgr. Irena Filařová Nucová, Senior HR Project Manager, Human Garden