Novela zákona o ochraně spotřebitele

Chcete se dozvědět, jakými způsoby novela bojuje s podnikateli pořádajícími předváděcí akce, na které lákají především starší občany?

Novela zákona o ochraně spotřebitele

Od 1. 2. 2016 je v účinnosti novela zákona o ochraně spotřebitele. Cílem této novely je zejména lepší ochrana spotřebitele na předváděcích prodejních akcích. Na letácích, které na tyto akce lákají, budou muset nově být uvedeny ceny nabízeného zboží. Lidé si tak budou moci předem zjistit, zda je nabídka skutečně výhodná. Na těchto akcích také nebude možné přijímat od kupujících peníze. A lhůta, v níž potrvá zákaz přijímání peněz, byla stanovena ještě na dobu sedmi dnů po konání akce. Tím spotřebitelé dostanou dostatek času na rozmyšlenou. Novelou se tak zákonodárci chtějí vyhnout situaci, kdy si kupující svou koupi rozmyslí a chce využít práva odstoupit do dvou týdnů od smlouvy, ale podnikatel již na uvedené adrese nesídlí nebo firmu dokonce úplně zruší. Ochranu spotřebitele by mělo posílit např. i to, že inspektoři České obchodní inspekce budou smět nahrávat průběh předváděcích prodejních akcí i bez souhlasu pořadatele. Prodávající také nebudou moci pro hovory související s uzavřenou smlouvou používat telefonní čísla s vyšší než běžnou sazbou za hovor.

Další významnou novinkou, kterou novela zavádí, je možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Doposud platilo, že jediným možným způsobem, jak se mohl spotřebitel dovolat svých zákonných spotřebitelských práv (záruční doby, odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů v případě smluv uzavíraných na dálku apod.), bylo domoci se těchto práv u obecného soudu (a dále například v rozhodčím řízení či za pomoci mediátora). Tento postup byl však časově i finančně náročný.

Kompetentním orgánem, který bude oprávněn řešit mimosoudní spotřebitelské spory, bude zejména Česká obchodní inspekce (ČOI). V případě specifického zboží nebo služeb může být příslušný jiný orgán (finanční arbitr v případě finančních služeb, Český telekomunikační úřad v případě elektronických komunikací a poštovních služeb, Energetický a regulační úřad v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství). Spotřebitelský spor, který bude v kompetenci České obchodní inspekce, bude zahájen vždy pouze na návrh spotřebitele.

V souvislosti s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů zavádí novela zákona navazující povinnosti pro podnikatele: ti musí jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem informovat spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o věcně příslušném orgánu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (tedy například, že věcně příslušným orgánem je ČOI). Informace musí zároveň zahrnovat internetovou adresu tohoto orgánu. V případě, že podnikatel provozuje internetové stránky, je povinen zveřejnit tyto údaje i na svých internetových stránkách. Pokud smlouva uzavírána mezi spotřebitelem a podnikatelem odkazuje na obchodní podmínky, bude od účinnosti novely zákona nutné do všeobecných obchodních podmínek  výše zmíněné informace taktéž uvést.

Výhodou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je jeho rychlost a nízké náklady na řízení pro zúčastněné subjekty. Řízení musí být dle novely ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení, přičemž lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit. Řízení je zároveň bez veškerých poplatků, což je samozřejmě výhodné pro spotřebitele i podnikatele. Strany si platí pouze případné související náklady (právní zastoupení apod.). Jedinou komplikaci, kterou nyní řeší ČOI, je nedostatek zaměstnanců – právníků, kteří by mimosoudní spotřebitelské spory řešili.

Jana Randová