Garden Coffee – Obchodní společnosti

Přečtěte si krátké shrnutí uplynulého setkání Garden Coffee, které proběhlo 22. března 2016.

Co všechno si dát do smlouvy o výkonu funkce?

Na březnovém Garden Coffee jsme společně probírali mimo jiné také otázky smluvního vztahu mezi společností a členem jejího statutárního orgánu (tedy členem představenstva nebo jednatelem). Shodli jsme se v tom, že nejméně rizikovým nastavením těchto vztahů je smlouva o výkonu funkce. Ze zákona lze vyčíst, že musí být písemná a schválená tím orgánem, který člena statutárního orgánu jmenuje do funkce (nejčastěji tedy valnou hromadou nebo jediným společníkem, může ale jít i o dozorčí radu). Co by ale taková smlouva o výkonu funkce měla obsahovat?

Především jsou to údaje o odměňování. To totiž vyžaduje i zákon, podle nějž smlouva musí obsahovat všechny složky odměny. Půjde tak nejen o měsíční fixní odměnu (což je obdoba mzdy u zaměstnance), ale také o všechny bonusy (roční, výkonnostní, výsledkové), příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, ale také o nepeněžité benefity, jako je třeba možnost využívat služební byt nebo služební auto i pro soukromé účely.

Smlouva by v těchto bodech měla být dostatečně specifická; z textu by měla být buď jasně daná výše odměny, nebo způsob jejího výpočtu. Není-li možné uvést ani jedno, ani druhé, doporučuje se uvést alespoň strop odměny a konkrétní výši nechat vždy před výplatou schválit zase tím orgánem, který člena statutárního orgánu jmenoval do funkce (to bude typicky příklad ročních bonusů, jejichž výše je závislá na řadě faktorů a rovněž na uvážení společníků/akcionářů).

Kromě toho si ale člen statutárního orgánu musí uvědomit, že není zaměstnancem a nevztahuje se na něj zákoník práce. Proto je vhodné regulovat ve smlouvě i věci, které by u zaměstnance byly „samozřejmé“, protože by plynuly ze zákoníku práce. Typicky jde o cestovní náhrady, plnění při skončení výkonu funkce (tam, kde by zaměstnanci náleželo odstupné), povinnost řídit se vnitřními předpisy, práva a povinnosti stran při nemoci člena statutárního orgánu nebo při čerpání volna (pokud bude nárok na volno sjednán – člen statutárního orgánu nemá ze zákona nárok na dovolenou jako zaměstnanci).

Sepsat kvalitní a funkční smlouvu o výkonu funkce může tedy být poměrně velký oříšek a statutární orgán si při jejím sepisu může vyzkoušet, jak mu půjde povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Součástí této péče je totiž i povinnost poznat, na co už mu síly nestačí, a zajistit si v takových případech pomoc odborníka. My takové odborníky máme k dispozici a v rámci našich HR auditů pro Vás stávající smlouvy rádi projdeme, prověříme, zda odpovídají nové právní úpravě, a navrhneme odpovídající řešení.